Обработка на данни

Обработка на данни в Ди Би Карго България

В настоящият раздел ще откриете информация относно процеса по обработка на лични данни извън уебсайта на нашето дружество  https://bg.dbcargo.com/rail-bulgaria-bg , както и извън процесите свързани с изготвяне и доставка на оферти и услуги към нашите клиенти.

Това може да бъде случай в който някой се свърже с нас по телефон, e-mail или чрез писмено подадена форма на хартиен носител, съдържащи лични данни или в случай, че ние получим и обработваме лични данни от трети страни. Двата случая също са възможни като част от една административна процедура.

Личните ви данни също може да бъдат обработвани ако сте наш бизнес партньор/клиент или работите като доставчик на услуги за нас, в случай на участие в изложение или събитие на групата ДБ или в контекста на друга комуникация с нас, напр. чрез клиентско списание или други комуникационни канали.

Последна актуализация: 18 Октомври 2018г.

Ди Би Карго България ЕООД е отговорна страна в процеса по събиране и обработване на вашите данни. Дружеството е вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 200993689, със седалище и адрес на управление:


Индустриална зона
2070 Пирдоп
България
Имейл: office.bg@deutschebahn.com

По въпросите свързани с обработването и съхранението на личните данни в компанията, както и в случай на въпроси, предложения и/или препоръки, лице за контакт:

Светлана Бамбекова
Ръководител отдел Човешки ресурси
Тел.: +359 728 60 251
Имейл: svetlana.bambekova@deutschebahn.com

Всички лични данни се събират и обработват на основание чл.6 (1) от Регламент (ЕС) 2016/679, а именно обработването е законосъобразно, само ако и доколкото е приложимо поне едно от следните условия:

 1. Субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели;
 2. Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;
 3. Обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора;
 4. Обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице;
 5. Обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;
 6. Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете.

Събирането и обработването на лични данни в компанията се извършва по определен ред и начин, регламентиран във вътрешна Инструкция на компанията и в съответствие със законовите изисквания на член 6, параграф 1, точка в) и точка е) от Регламент (ЕС) 2016/679. Ди Би Карго България ЕООД събира и обработва лични данни поради следните причини:

 1. Администриране на трудовите правоотношения със служителите на компанията, включително всички дейности свързани с управлението на човешките ресурси.
 2. Изпълнение на законовото задължение на работодателя за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, включително посредством провеждане на задължителни медицински прегледи.
 3. Изпълнение на нормативните изисквания на законодателството, свързано с администриране на финансовите взаимоотношения със служителите.
 4. Осчетоводяване на документи, свързани с покупко-продажби и доставките във връзка с дейността на Компанията, както и във връзка с финансови и счетоводни операции, извършвани от Компанията.
 5. Управление и контрол на финансовата отчетност в Компанията.
 6. Администриране и подготовка на необходимите документи, свързани с административни взаимоотношения между Компанията и служителите и клиенти и контрагенти, като изпращане в командировки, резервации на хотели, издаване решения и заповеди на Борда на директорите, съхранение на търговски договори.
 7. Разследване на железопътни произшествия свързани с дейността на Компанията.

В случаи, различни от споменатите по-горе Компанията събира и обработва лични данни, само ако те са предоставени доброволно, като:1. Ако сте се свързали с Компанията в качеството си на служител на наш бизнес партньор, съхраняваме и обработваме Вашите служебни данни за контакт, както следва:

 • Бизнес партньор за когото работите;
 • Имена;
 • Длъжност в съответната организация;
 • Адрес на електронна поща;
 • Телефонен номер (мобилен и/или стационарен;
 • Факс номер;Обработването на горните данни е в изпълнение на Член 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и служи за следните цели:
 • За да ни даде възможност да Ви идентифицираме като лице за контакт с нашия бизнес партньор;
 • За бизнес кореспонденция;
 • За да Ви информираме или предложим услугите, които Компанията предлага;
 • За да инициираме, поддържаме или прекратим договорни бизнес отношения;

2. В случаите, когато други компании от Групата на Дойче Бан, ни предоставят горепосочените данни за горепосочените цели, особено ако сте се свързали с тях по въпрос, който е от нашата компетентност и/или бизнес сфера.

Предоставяне на лични данни от Компанията на трети лица или държава става само след като лицето, за което се отнасят данните, е дало изрично съгласие за това за случаите, когато предоставянето е необходимо за изпълнението на задължения по договор между физическото лице и Компанията, както и за действията, предхождащи сключването на договор и предприети по искане на физическото лице. Личните данни се предоставят и в случаите , когато предоставянето е необходимо за изпълнения на задължения  по договор, сключен в интерес на физическото лице между Компанията и друг субект.

В случаите, когато се налага Компанията да предостави лични данни към трето лице извън Европейското икономическо пространство, Компанията прехвърля личните данни, ако е налице едно от следните две условия:

 • трансферът на лични данни е към трета държава, по отношение на която Европейската комисия има прието решение за адекватност; или
 • трансферът на лични данни се извършва на някое от правните основания съгласно Глава Пета от Регламента.  

В допълнение, Компанията разменя информация с трети страни, само ако това се изисква или от бизнес взаимоотношенията, или е разрешено от закона.

Ди  Би Карго България е част от Групата Дойче Бан, която е международна компания с компании в и извън Европа. В тази връзка, прехвърляне на данни към трета държава извън Европейския съюз/Европейското икономическо пространство може да бъде изискано в определени случаи. Прехвърлянето на данни към трета държава става само ако законовите изисквания са изпълнени напълно като целта за изпращане на данните е разгласена предварително.

Обикновено, компанията сключва „Стандартни договорни клаузи“ с получателите в третата държава, които осигуряват гаранция за защитата на личните данни.

Вашите лични данни ще бъдат изтрити веднага щом не са необходими повече за целта, за която са събрани (напр. в рамките на договорените отношения). Вашите данни също ще бъдат изтрити ако е недопустимо те да бъдат съхранявани (в случаите когато данните не са коректни и корекция е невъзможна). В случаите когато правните или практически пречки предотвратяват изтриването, данните се блокират ( напр. специални задължения за архивиране).


 1. Вие имате право да поискате информация относно Вашите данни, които се съхраняват от компанията.
 2. Вие може да поискате поправка, изтриване или ограничаване на обработването (блокиране) на Вашите лични данни доколкото това е допустимо от закона и възможно в рамките на съществуващите договорни взаимоотношения.
 3. Вие имате право да получите данните си в пригоден за машинно четене формат, ако сте ни предоставили Вашето съгласие или договор (преносимост на данни).
 4. Ако обработката се основава на легитимен интерес, може да възразявате срещу обработката на данни по причини, които произтичат от нейната конкретна ситуация.
 5. Имате право да възразите също срещу обработката на данни, за целите на директната кореспонденция.
 6. В случай, че сте ни дали съгласие за обработка на Вашите данни, вие може да го оттеглите по всяко време по същия ред, по който сте го предоставили. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработката поради съгласието до оттеглянето.
 7. Вие имате право, съгласно член 77 от Регламент (ЕС) 2016/679, да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), по описаните в сайта на Комисията начини. Координатите за връзка с КЗЛД са:
  Адрес: гр.София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
  Факс:    02 9153525
  Имейл: kzld@cpdp.bg
  Ди Би Карго България ЕООД ще сътрудничи на КЗЛД при разглеждане на такива жалби и ще спазва всички препоръки, предписания и/или указания от надзорният орган.       
 8. Ако считате , че Вашите лични данни не се обработват законосъобразно, съгласно член 6, параграф 1, точка е) от Регламент (ЕС) 2016/679, Вие имате право съгласно член 21 от Регламент (ЕС) 2016/679, да възразите срещу обработката на тези данни, ако имате по-основателна законосъобразна причина.
  Ако искате да се възползвате то правото си на възразяване, достатъчно е да изпратите имейл на svetlana.bambekova@deutschebahn.com